Společná modlitba izraelských náboženských představitelů za osvobození světa od epidemie (+ video)

V Jeruzalémě se dnes konala bezprecedentní společně modlitba, při níž sedm předních izraelských náboženských představitelů prosilo Boha o ukončení koronavirové epidemie. Na terase hotelu King David se v 15 hodin při dodržení dvoumetrových bezpečnostních rozestupů společně modlili vrchní aškenázský rabín David Lau (דוד לאו), vrchní sefardský rabín Jicchak Josef (Yitzhak Yosef, יצחק יוסף), řecký pravoslavný patriarcha Jeruzaléma Theofilos III. (Θεόφιλος Γ‘), apoštolský administrátor Latinského patriarchátu jeruzalémského archibiskup Pierbattista Pizzaballa, hlava organizace imámů v jižního Izraele imám šejch Gamal el Ubra, imám šejch Agel al- Atraš (Agel Al-Atrash) a drúzský duchovní vůdce šejch Muváfak Taríf (Mowafaq Tarif, موفق طريف, מוואפק טריף).

„Z opravdové víry v solidaritu nyní vyzýváme všechny občany světa, aby spojili síly a společně se modlili za zdraví a jednotu,“ uvádí se v prohlášení o modlitbě, která byla společnou iniciativou vrchního rabinátu, izraelské vlády a židovských a dalších náboženských společenství po celém světě.

Společně modlitba zněla takto:

„Bože prvního a posledního, Bože všeho stvoření, Pane všech pokolení, Ty kdo vzbuzuješ spící a dřímající, Ty kdo uzdravuješ nemocné, otevíráš oči slepým a zvedáš ty, kdo jsou sehnutí. Přicházíme před Tebe se skloněnou hlavou a sehnutí a prosíme.

Stovky tisíc lidí zemřely, miliony onemocněly. Zachraň je, naléhavé Tě prosíme, Pane. Zapřísaháme Tě, Pane, sešli blahobyt! Sešli úplní uzdravení nemocným, odvrať epidemii z našeho světa.

Prosíme – Bože, Ty, který jsi nás živil v době hladomoru a zajistil nám dostatek, Ty, kdo jsi nás ochránil před nákazou a zbavil nás těžké a dlouhé nemoci – pomoz nám.

Až dosud nám Tvoje milosrdenství pomáhalo a Tvoje laskavost neopustila, proto před Tebou prosíme a žádáme, abys nás léčil, Pane, a my budeme uzdraveni, abys nás zachraňoval a my budeme zachráněni, neboť Ty jsi naše sláva.

Ať Tě slova mých úst a rozjímání mého srdce potěší, Pane, moje skálo a vykupiteli.

Jak zní slova Žalmu 121, „Písně výstupu“:

Poutní píseň. K horám své oči obracím – odkud se dočkám pomoci? Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!“

(překlad žalmu citován z Bible 21, české překlady možnost srovnat na webu Bibleserver)

Náboženští představitelé se vedle modlitby vyslovili také proti xenofobii a rasismu, které podle nich epidemie koronaviru zhoršila. Po společné modlitbě rabi Lau připomněl, že Bible nazývá Jeruzalém domem modlitby pro všechny lidi.

„Nemoc nerozlišuje mezi Židy a Nežidy, muži nebo ženami, proto jsme přišli, abychom společně a v různých jazycích, ale z jednoho srdce Boha požádali o zastavení epidemie, o uzdravení nemocných, o neonemocnění zdravých a o návrat radosti do našeho světa,“ řekl rabi Lau.

Rabi Josef zdůraznil, že „vše je od Boha“ a „vše co Bůh dělá, je nejlepší“ a dodal, že epidemie od lidí vyžaduje, aby se probudili a posílili ve vztazích mezi sebou navzájem a mezi lidmi a Bohem a modlili se k Bohu, aby tuto nemoc zastavil.“

Pizzaballa citoval biblický popis Jeruzaléma jako domu modlitby pro všechny lidi a zdůraznil, že proto je důležité, že „se zde v Jeruzalémě modlíme za všechny lidi společně“ s tím, že pandemie „nezná hranice rasové, náboženské ani politické.“ Současně ale „tato situace umožnila židům, muslimům a křesťanům cosi výjimečného – společně říkat tutéž modlitbu. A já doufám, že to bude pokračovat i po koronavirové epidemii, protože se potřebujeme zde v Jeruzalémě modlit společně za všechny lidi světa.“

Author