Roš hašana 5781

Vojáci modlící se u Západní zdi, Jeruzalém, Izrael, 2015. Autor: Dobrin Stojčev
Vojáci modlící se u Západní zdi, Jeruzalém, Izrael, 2015. Autor: Dobrin Stojčev

V pátek, 18. září večer zahajujeme dvoudenní oslavu Roš hašana – Nového roku 5781. První sváteční den připadá na šabat 19. září a druhý sváteční den na neděli, 20. září. Mišna, traktát Roš hašana (Nový rok) uvádí, že máme čtyři nové roky, z nichž dva se dodnes slaví. Jsou to Nový rok stromů – Tu bi-švat, připadající na 15. den měsíce švatu a Nový rok – Roš hašana, který slavíme 1. a 2. dne měsíce tišrej. Proč slavíme Nový rok právě 1. tišrej? Protože 1. tišrej připadl na šestý den stvoření světa a toho dne stvořil Hospodin první lidský pár Adama a Evu. Bůh pak řekl prvním lidem, že v den, kdy je stvořil, bude je každoročně soudit za jejich činy. Proto se Nový rok také nazývá Dnem soudu – Jom haDin. Tradice uvádí, že se o Roš hašana na nebesích otvírají před Hospodinem tři knihy. Kniha spravedlivýchSefer la’cadikim, do níž jsou zapsána a Všemohoucím ihned potvrzena všechna jména spravedlivých lidí. Druhou knihou je Kniha hříšníků – Sefer la’reša’im, do níž jsou zapsána jména všech zatvrzelých hříšníků, kteří se odmítají polepšit a ihned jsou v ní Hospodinem potvrzena. Třetí, největší knihou je Kniha prostředních – Sefer la’bejnoniim. V této knize jsou zapsána jména nás všech, kteří nejsme stoprocentními spravedlivými, ale ani ne odpornými vyvrhely pyšnícími se svými hříchy. Každý z nás v minulém roce udělal jistě mnoho dobrých skutků, ale také některé skutky, na něž není vůbec pyšný. Tato Kniha prostředních však po Jom kipuru – Dni smíření mizí. Všichni, jejichž jména byla v knize zapsána byli po Jom kipuru převedeni do Knihy spravedlivých nebo někteří, nedej Bůh, se octnou v Knize hříšníků. Záleží na každém z nás, abychom se rozpomenuli na to, co jsme udělali v minulém roce nesprávného, komu jsme ublížili slovem nebo činem a komu jsme způsobili materiální škodu. Prostě jsme našim přičiněním poškodili dobré mezilidské vztahy. Proto je naší povinností vše, co jsme zapříčinili, opět napravit. Poprosit své bližní o odpuštění, nahradit jim námi způsobenou morální či materiální škodu. Mnohé lze dohodnout „mezi čtyřma očima“, ale pokud jsme někoho pomluvili, musíme se mu veřejně omluvit a požádat jej o odpuštění před lidmi, před nimiž jsme ho pomluvili. Naše špatné činy můžeme napravit ještě během Deseti dní pokání, t.j. mezi Roš hašana a Jom kipurem (28.9.). Ve výjimečných případech máme tuto možnost až do konce svátku Sukot (9.10.).

Popřejme si vzájemně šana tova u’metukadobrý a sladký nový rok. Nechť je tento rok 5781 rokem osobních úspěchů, prosperity a nechť zmizí nebo alespoň velmi zeslábne pandemie viru korona v duchu modlitby Avinu malkénuOtče náš, Králi náš, v níž jedna z proseb zní: „אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ מְנַע מַגֵּפָה מִנַּחֲלָתֶךָ – Otče náš, Králi náš, zadrž epidemii od Svého dědictví.“

Hradby jeruzalémské, autor: Dobrin Stojčev

Author