Izraelští akademici žádají okamžité ukončení prodeje zbraní Ázerbájdžánu

dron sestřelený karabašskou armádou
dron sestřelený karabašskou armádou

Útok Ázerbájdžánu na Náhorní Karabach, který během týdne od 27. září 2020 přerostl v zuřivou válku, vynesl na světlo i otázku zahraniční podpory agresora. Zatímco neblahá role Turecka, které otevřeně podporuje útok a slibuje „veškerou pomoc, o kterou Ázerbájdžán požádá“ je zjevná, na světlo vyšla i podpora, které se Ázerbájdžánu dostává od Izraele. Je zmapováno užívání izraelských vojenských dronů proti karabašským a arménským cílům, stejně jako lety ázerbájdžánských nákladních letadel do Izraele pro neznámý náklad už v době probíhající agrese.

premiér Izraele Benjamin Netanjahu a prezident Ázerbajdžánu Ilham Alijev (İlham Heydər oğlu Əliyev)
premiér Izraele Benjamin Netanjahu a prezident Ázerbajdžánu Ilham Alijev (İlham Heydər oğlu Əliyev)

Spolupráce Izraele s Ázerbájdžánem – která má své geopolitické racio s ohledem na společný nevraživý vztah k Íránu – vyvolává nyní v době války u řady Izraelců pobouření. Profesoři Hebrejské univerzity v Jeruzalémě vyzývají vládu Izraele, aby okamžitě přerušil dodávky zbraní Ázerbájdžánu. V dopise stojí:

Otevřený dopis k válce v Náhorním Karabachu (Archachu)

My, podepsaní, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad boji, které vypukly v oblasti Náhorního Karabachu (Arcachu). Četbou nezávislých zdrojů a analýz jsem dospěli k závěru, že propuknutí tohoto násilí v posledních dnech je výlučně důsledkem agrese Ázerbájdžánské republiky, podporované Tureckem a bojovníky odjinud z regionu.

Tato agrese je namířena proti vojenským a civilním cílům v Republice Arcach a jejímu převážně arménskému obyvatelstvu a zaslouží si jednoznačné odsouzení. Reakce Republiky Archach a Arménské republiky je jednoznačnou obranou obyvatelstva, majetku a území a měla by se těšit podpoře těch, kdo ctí zásadu sebeurčení národů.

Vyzýváme k ukončení této agrese a zastavení bojů. Dlouhodobou odpovědí na napětí v regionu jsou probíhající jednání, jejichž cílem bude vyřešení nároků různých etnických skupin, což povede k vzájemně dohodnutému politickému řešení. Je jasné, že násilí jakéhokoliv druhu nevyřeší etnická a jiná napětí.

Se zděšením se zabýváme otázkou izraelského zbrojního prodeje do Ázerbájdžánu v posledních letech, který je součástí mohutného vyzbrojování této země. Vyzýváme izraelskou vládu, aby okamžitě zastavila prodej zbraní Ázerbájdžánu, dokud věc nebude vládou a Knesetem přezkoumána. Záležitosti této rádoby reálpolitiky, které se odrážejí ve zbrojních obchodech, nejsou jediným základem zahraniční politiky.

Je nepochybně nutné tázat se na roli Izraele ve vyzbrojování, které je zaměřené hlavně proti lidu, který ve dvacátém století stejně jako židovský národ utrpěl genocidní útoky. Vyzýváme další Izraelce, aby i oni pozvedli svůj hlas v této důležité záležitosti.

Prof. Reuven Amitai

Prof. Yair Auron

Prof. Israel Charny

Ms. Moran Deitch

Prof. Benjamin Z. Kedar

Mr. Yoav Loeff

Prof. Benny Morris

Dr. Yakir Paz

Prof. Eli Richter

Prof. Donna Shalev

Mr. Marc Sherman

Prof. Michael Stone

Dr. Yana Tcheknanovets

Prof. Dror Zeevi


Arcach
Náhorní Karabach (Arcach) – červeně území dnešní Republiky Archach, z toho tmavě červeně území původní Náhorněkarabašské autonomní oblasti; hnědě Arménie; oranžově Ázerbajdžán
Arménie - Arménská republika a Arcach
Arménie – Arménská republika a Arcach

otevřený dopis v anglickém znění:

Open letter regarding the war in Artsakh

We the undersigned write to express our deep concern with the fighting that has flared up in the region of Nagorno Karabakh (Artsakh). From a reading of independent accounts and analysis we have concluded that this outbreak of violence in the last few days is due solely to aggression of the Republic of Azerbaijan, supported by Turkey and backed up by fighters from elsewhere in the region.

This belligerence has been directed towards military and civilian targets in the Republic of Artsakh and its mainly Armenian population, and deserves to be condemned in no uncertain terms. The response of the Republic of Artsakh and the Republic of Armenia is clearly one of defense of population, property and territory, and should enjoy the support of those who cherish the principle of self-determination of peoples.

We call for an end to this aggression, and a cessation of the fighting. The long-term answer to tension in the region is on-going negotiations that will aim to resolve the claims of various ethnic groups, leading to a mutually agreed upon political arrangement. Clearly, violence of any type will not resolve ethnic and other tensions.

It is with dismay that we address the matter of Israeli arms sales to Azerbaijan in recent years, this being one component in the massive armament process in that country. We call upon the Israeli government to cease immediately the sales of arms to Azerbaijan, pending a review of the issue by the government and Knesset. Matters of would-be Realpolitik, as reflected here in arm sales, are not the only basis for foreign policy.

Certainly, one needs to question Israel’s role in an armament effort aimed mainly against a people that like the Jewish people suffered genocidal attacks in the twentieth century. We call upon other Israelis to raise their voice on this important issue.

Prof. Reuven Amitai

Prof. Yair Auron

Prof. Israel Charny

Ms. Moran Deitch

Prof. Benjamin Z. Kedar

Mr. Yoav Loeff

Prof. Benny Morris

Dr. Yakir Paz

Prof. Eli Richter

Prof. Donna Shalev

Mr. Marc Sherman

Prof. Michael Stone

Dr. Yana Tcheknanovets

Prof. Dror Zeevi


hlavní dodavatelé zbraní Ázerbajdžánu; zdroj: Nagorno Karabakh Observer
hlavní dodavatelé zbraní Ázerbajdžánu; zdroj: Nagorno Karabakh Observer

otevřený dopis ve francouzském znění:

Lettre ouverte concernant les combats au Haut-Karabakh (Artsakh)

Ce qui suit représente les vues personnelles d’un groupe de chercheurs israéliens, spéciailistes des études sur le Caucase et des domaines connexes, et ne reflète pas les positions de l’Université hébraïque ni celles de son programme d’études arméniennes.

Nous, les signataires, écrivons pour exprimer notre profonde préoccupation face aux combats qui ont éclaté dans la région du Haut-Karabakh (Artsakh). À la lecture de comptes rendus indépendants et d’analyses, nous avons conclu que la flambée de violence de ces derniers jours est due uniquement à l’agression de la République d’Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie et des combattants venus d’autres régions du monde. Cet affrontement a été dirigé contre des cibles militaires et civiles de la République d’Artsakh et de sa population majoritairement arménienne, et mérite d’être condamnée sans ambiguïté. La réponse de la République d’Artsakh et de la République d’Arménie est clairement une réponse de défense de la population, des biens et du territoire, et devrait bénéficier du soutien de ceux qui chérissent le principe de l’autodétermination des peuples.

Nous appelons à la fin de cette agression et à la cessation des combats. La réponse à long terme aux tensions dans la région consiste en la poursuite des négociations qui viseront à résoudre les revendications de divers groupes ethniques, ce qui permettra de convenir mutuellement d’un accord politique. De toute évidence, la violence de quelque nature que ce soit ne résoudra pas les tensions ethniques et autres. C’est avec consternation que nous abordons la question des ventes d’armes israéliennes à l’Azerbaïdjan ces dernières années, ce qui constitue l’un des éléments du processus d’armement massif dans ce pays. Nous appelons le gouvernement israélien à cesser immédiatement les ventes d’armes à l’Azerbaïdjan, en attendant un examen de la question par le gouvernement et la Knesset. Les questions d’une éventuelle Realpolitik, telles qu’elle se reflètre ici à travers les ventes d’armes, ne sont pas la seule base de la politique étrangère. Il faut avec certitude remettre en question le rôle d’Israël dans son effort d’armement qui vise principalement un peuple qui, comme le peuple juif, a subi des attaques génocidaires au XXe siècle. Nous appelons les autres Israéliens à faire entendre leur voix sur cette question importante.

Par ordre alphabétique :

Prof. Reuven Amitai

Prof. Yair Auron

Prof. Israel Charny

Ms. Moran Deitch

Prof. Benjamin Z. Kedar

Mr. Yoav Loeff

Prof. Benny Morris

Prof. Eli Richter

Prof. Donna Shalev

Mr. Marc Sherman

Prof. Michael Stone

Dr. Yana Tcheknanovets

Prof. Dror Zeevi


otevřený dopis v ruském znění

Открытое письмо о боевых действиях в Нагорном Карабахе (Арцахе)

Нижеследующее представляет личные взгляды группы израильских ученых-кавказоведов и связанных с ними исследований и не отражает позиции Еврейского университета и его программы арменоведения.
Мы, нижеподписавшиеся, пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность боевыми действиями, вспыхнувшими в районе Нагорного Карабаха (Арцах). Изучив независимые отчеты и проведенный анализ, мы пришли к выводу, что эта вспышка насилия в последние несколько дней вызвана исключительно агрессией Азербайджанской Республики, поддерживаемой Турцией и поддерживаемой боевиками из других частей региона. Эта воинственность была направлена ​​против военных и гражданских целей в Республике Арцах и ее преимущественно армянском населении и заслуживает недвусмысленного осуждения. Реакция Республики Арцах и Республики Армения, несомненно, заключается в защите населения, собственности и территории, и она должна получить поддержку тех, кто дорожит принципом самоопределения народов.
Мы призываем к прекращению этой агрессии и прекращению боевых действий. Долгосрочным ответом на напряженность в регионе являются продолжающиеся переговоры, которые будут направлены на урегулирование претензий различных этнических групп, ведущие к взаимно согласованному политическому соглашению. Ясно, что насилие любого типа не снимет этнической и иной напряженности.
С тревогой мы обращаемся к вопросу о продаже Израилем оружия Азербайджану в последние годы, поскольку это является одним из компонентов массового процесса вооружений в этой стране. Мы призываем правительство Израиля немедленно прекратить продажу оружия Азербайджану до рассмотрения этого вопроса правительством и Кнессетом. Вопросы потенциальной Realpolitik, отраженные здесь продажей оружия, не являются единственной основой внешней политики. Конечно, необходимо поставить под сомнение роль Израиля в усилиях по вооружению, направленных главным образом против народа, который, как и еврейский народ, подвергся гонениям и геноциду в двадцатом веке. Мы призываем других израильтян поднять свой голос по этому важному вопросу.
(в алфавитном порядке)
Проф. Реувен Амитаи
Проф. Яир Аурон
Проф. Исраэль Чарни
Г-жа Моран Дейч
Проф. Бенджамин З. Кедар
Г-н Йоав Лёфф
Проф. Бенни Моррис
Проф. Эли Рихтер
Проф. Донна Шалев
Г-н Марк Шерман
Проф. Майкл Стоун
Доктор Яна Чекнановец
Проф. Дрор Зееви

Tento článek je možné volně šířit s uvedením zdroje, jímž je web Eretz.eu.

Author